1. Soveltamisala

Näitä toimitusehtoja sovelletaan Firio Oy:n ja asiakkaan väliseen laitteiden ja komponenttien kauppaan ellei osapuolet kirjallisesti ole toisin sopineet.

2. Määritelmät

Myyjä, Firio Oy (313 9105-9), Varvikontie 77, 98900 SALLA.

Asiakas, Firion verkkokaupan asiakas. Voi olla joko yksityisasiakas, yritys, yhdistys tai muu organisaatio.

Palvelu, tarkoittaa sopimuksen kohteena olevaa asennus-, huolto-, ylläpito-, tuki-, konsultointi-, koulutus- tai ohjelmistopalvelua tai muuta sopimuksen kohteena olevaa palvelua.

Tuote, tarkoittaa sopimuksen kohteena olevaa laitetta, välinettä, ohjelmistoa, tietojärjestelmää tai muuta vastaavaa sopimuksen kohteena olevaa tuotetta sekä siihen liittyvää käyttöohjetta tai muuta dokumentaatiota.

Valmisohjelmisto, tarkoittaa ohjelmistoa tai ohjelmistokomponenttia, jota markkinoidaan tai lisensoidaan useille asiakkaille, sekä siihen liittyvää käyttöohjetta tai muuta dokumentaatiota ja mahdollista tietovälinettä.

3. Hinnat

Hinnat on esitetty euroissa ja laskutusvaluutta on euro.

Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Hinnastossa ja tarjouksissa mainitut hinnat tarkoittavat pakkaamatonta tuotetta. Toimitus-, pakkaus- ja käsittelykulut myyjä veloittaa erikseen.

Myyjä ei myy tuotteitaan jälleenmyytäväksi.

4. Maksaminen

Ajankohtaiset tiedot maksutavoista löytyvät myyjän web-sivuilta.

5. Maksupalveluntarjoaja

Maksupalvelut Myyjän verkkokaupassa toteuttaa Klarna.

6. Tilaukset

Asiakas vastaa kaikista myyjän verkkokaupan kautta tapahtuneista tilauksista ja ne ovat asiakasta sitovia.

7. Omistusoikeus ja vaaranvastuu

Omistusoikeus ostettuun laitteeseen siirtyy asiakkaalle, kun sen kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.

Vaaranvastuu laitteesta siirtyy toimittajalta asiakkaalle toimituslausekkeen mukaisesti.

8. Toimitus

Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, asiakas vastaa laitteen asentamisesta.

Viat tai puutteet, jotka eivät olennaisesti haittaa laitteen käyttämistä, eivät ole esteenä toimituksen hyväksymiselle. Toimittaja on kuitenkin velvollinen korjaamaan viat tai puutteet takuun puitteissa ilman aiheetonta viivytystä.

Asiakkaan on tehtävä laitteen vastaanottotarkastus välittömästi, kun toimittaja on sopimuksen mukaisesti toimittanut laitteen asiakkaalle. Asiakkaan on ilmoitettava toimituksessa havaitut virheet tai puutteet toimittajalle kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä ja riittävän yksilöidysti.

8.1 Toimitusaika

Toimitusaika-arviot on laadittu maahantuojien antamien tietojen perusteella. Myyjä ei ole vastuussa vaikutuspiirinsä ulkopuolelta tulevien ennalta arvaamattomien muutosten aiheuttamista viivästyksistä.

Myyjä toimittaa tuotteen sovittuna aikana. Ellei toimitusajasta ole sovittu, myyjä toimittaa tilatut tuotteet välittömästi tai heti, kun toimitettavaa tuotetta on saatavissa. Myyjä on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle viivästyksestä heti saatuaan siitä tiedon ja ilmoittamaan samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän. Myyjä ei vastaa itsestään riippumattomista syistä tapahtuneiden toimitusviiveiden aiheuttamista vahingoista. Mikäli myyjällä on erääntyneitä saatavia asiakkaalta, myyjällä on oikeus asiasta huomautettuaan viivyttää sovittuja toimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu. Sovitun toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti eikä asiakkaalla ole oikeutta esittää myyjälle mitään tästä viivytyksestä johtuvia vahingonkorvausvaatimuksia. Tuote katsotaan toimitetuksi, kun se on lähetetty asiakkaalle.

9. Palautukset

Tuotteilla on kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän palautusoikeus.

Palautuksesta tulee ilmoittaa viipymättä osoitteeseen asiakaspalvelu@firio.fi.

Peleillä, elokuvilla, ohjelmistoilla tai muilla sinetöidyillä tuotteilla ei ole palautusoikeutta, kun tuotepakkaus on avattu.

Palvelutuotteilla tai digitaalisella sisällöllä ei ole kuluttajansuojalain mukaisesti peruutusoikeutta, jos palvelu on kokonaan suoritettu, tai digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu asiakkaan annettua suostumuksen toimittamisen aloittamiseen ja jos peruutusoikeuden puuttumisesta on kerrottu ennakkoon.

Peruuttamisoikeus ei koske myöskään sellaista sinetöitynä toimitettua hygieniatuotetta (esim. nappikuulokkeita), jonka sinetti on avattu.

Asiakas on velvollinen esittämään ostotodistuksen, kuitin tai muun todistuksen ostopaikasta ja –ajankohdasta palautuksen yhteydessä tai reklamoidessaan tavaran virheestä. Myyjä pidättää oikeuden periä kuitin etsinnän aiheuttamat kustannukset ostajalta.

Mikäli tuote on tilattu ostajan toimesta virheellisesti, mahdolliset palautukset käsitellään tapauskohtaisesti. Avatuille paketeille ei myönnetä palautuslupaa. Noutamattomista palautuneista lähetyksistä perimme 50 euron käsittelykulun. Lisäksi palautuvien tuotteiden kunto määrittää tuotteiden hyvitettävän arvon.

Asiakas vastaa lain mukaisesti arvon alentumisesta, jos hän on ottanut tuotteen käyttöön.

Asiakkaan tulee tavaraa vastaanottaessa huomioida, että lähetys on moitteettomassa kunnossa. Mikäli lähetyksessä on silmin havaittavia vaurioita, tulee tästä tehdä lähetyksen vastaanottohetkellä varauma (merkintä) pakettikorttiin tai rahtikirjaan.

Palautuksia on kolmenlaisia: kaupallisia, virhetoimituksiin liittyviä ja takuupalautuksia. Kaikista palautuksista, paitsi takuupalautuksista, on sovittava myyjän kanssa etukäteen. Palautukseen tulee liittää kopio toimitustositteesta/ laskusta sekä palautusnumero. Palautukset toimitetaan myyjän logistiikkakeskukseen. Asiakas maksaa palautusrahdin. Asiakas voi vapaasti valita kuljetusvälineen kuitenkin siten, että tuote toimitetaan perille asti. Suosittelemme toimittaneen kuljetusliikkeen käyttöä. Palautuneeksi tuotteeksi lasketaan vain se, mikä on todistetusti vastaanotettu myyjän toimesta. Kiistanalaisessa tapauksessa lähettäjän vastuulla on esittää vastaanotosta näyttö, normaalisti kopio kuitatusta rahtikirjasta.

9.1 Kaupalliset palautukset

Tehty kauppa on sitova ja peruuttamaton eikä myyjällä ole velvollisuutta hyväksyä palautusta. Sopimuksen mukaisesti toimitetut tuotteet otetaan takaisin ja hyvitetään ainoastaan sillä ehdolla, että myyjä on sitä ennen nimenomaisesti hyväksynyt palautuksen. Tällöin tuote voidaan ottaa takaisin ja hyvittää vain, mikäli se on alkuperäispakkauksessaan ja alkuperäisessä kunnossa. Asiakkaan virheestä johtuvasta palautuksesta perimme käsittelykuluina 80 euroa.

9.2 Virhetoimitukset

Mikäli palautus johtuu myyjän virheestä, myyjä maksaa palautusrahdin. Näihin palautuksiin käytetään ainoastaan tuotteen toimittanutta kuljetusliikettä, kuljetustilaus tehdään myyjän toimesta.

9.3 Takuupalautukset

Takuupalautuksiin tulee aina liittää virheselitys.

10. Takuu

Myyjä sitoutuu antamaan toimittamilleen tavaroille valmistajan myöntämän takuun materiaalin ja valmistuksen osalta. Takuuajan katsotaan alkavan tuotteen toimituspäivästä. Laitteen takuukorjaukseen toimittamisesta aiheutuvat kulut maksaa asiakas ja palautuskulut myyjä.

Takuu määräytyy valmistajan määrittelemien takuuehtojen mukaisesti. Asiakas on velvollinen tutustumaan tuotteen mukana toimitettuihin takuuehtoihin ennen tuotteen käyttöönottoa. Takuuehdot löytyvät käyttöohjeista, erillisestä takuulomakkeesta tai valmistajan osoittamasta verkko-osoitteesta. Takuu kattaa pääsääntöisesti ainoastaan tuotteessa olevat valmistus- ja materiaalivirheet. Takuuaika on määritelty tuotetiedoissa.

Takuukorjaus tehdään aina valmistajan tai maahantuojan takuuehtojen mukaisesti.

Takuu ei käsitä vaurioita, joiden aiheuttajana on onnettomuus, salamanisku, tulva tai muu luonnontapahtuma, normaali kuluminen, sopimaton, varomaton tai epänormaali käyttö, ylikuormitus, virheellinen hoito tai uudelleenrakentaminen, muutos tai asennustyöt, jotka eivät ole myyjän suorittamia. Syöpymiselle alttiiden laitteiden materiaalin valinta on asiakkaan vastuulla, ellei asiasta ole toisin sovittu. Takuuseen vetoaminen edellyttää, että asiakas on puolestaan oikein täyttänyt toimituksesta johtuvat ja sopimuksessa määritetyt velvollisuutensa.

Myyjä myöntää takuun puitteissa korvatuille tai kunnostetuille tavaroille uuden takuun, kuitenkin vain alkuperäisen tuotteen takuukauden päättymiseen saakka. Myyjän vastuu toimituksen viivästymisestä tai tuotteen virheestä on kaikissa tapauksissa enintään toimituksen arvon määräinen. Myyjän vahingonkorvausvelvollisuus ei koske välillisiä vahinkoja, eikä vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet asiakkaan myydessä tuotteen edelleen.

11. Vahingonkorvaus

Myyjä ei vastaa välillisistä vahingoista, kuten virheellisistä ostoista, joita Asiakkaalle saattaa aiheutua sen johdosta, että kauppapaikan toiminnassa ilmenee teknisiä ongelmia tai häiriöitä tai ohjelmisto toimii virheellisesti. Myyjä ei myöskään vastaa mistään asiakkaalle aiheutuneesta välillisestä tai välittömästä vahingosta.

12. Ylivoimainen este

Myyjä ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota myyjän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia Myyjä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Ylivoimaisena esteenä pidetään, ellei toisin näytetä, esimerkiksi sotaa tai kapinaa, maanjäristystä, tulvaa tai muuta niihin verrattavaa luonnonmullistusta, pandemiaa, yleisen liikenteen, yleisen tietoliikenteen tai yleisen sähkönjakelun keskeytystä, tuonti- tai vientikieltoa, lakkoa, työsulkua, boikottia tai muuta niihin verrattavaa työtaistelutoimenpidettä. Lakko, työsulku, boikotti tai muu niihin verrattava työtaistelutoimenpide katsotaan, ellei toisin näytetä, ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun myyjä on itse sen kohteena tai siihen osallisena.

Myyjän alihankkijaa tai muita yhteistyökumppaneita kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös myyjän ylivoimaiseksi esteeksi, jos alihankinnan tai yhteistyön kohteena olevaa suoritusta ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai olennaista viivästystä tehdä tai hankkia muualta.

13. Erimielisyydet

Osapuolten väliset erimielisyydet käsitellään Lapin käräjäoikeudessa. Myyjällä on kuitenkin halutessaan oikeus ajaa kannetta vaihtoehtoisesti asiakkaan kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa.

Seuraa meitä Facebookissa